Diensten & consultancy

Ter bevordering van een sociaal veilige (werk)omgeving

Naast de wettelijke verplichting ervaren steeds meer organisaties het belang van deugdelijk beleid rondom het thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het inrichten en onderhouden van een actief PSA-beleid kent veel facetten. Daarnaast vraagt het, naast kennis over juridische kaders en interacties tussen mensen, om zorgvuldigheid.

Een beleid dat gericht is op een sociaal veilige en prettige werksfeer, levert organisaties veel voordelen op: meer werkplezier, hogere productiviteit, minder verloop, lager ziekteverzuim en minder personeelskosten. Preventief handelen kan (onherstelbare) schade voorkomen en het ziekteverzuim binnen organisaties reduceren.

Een full-service dienstverlener
Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties bij alle aspecten rondom sociale veiligheid en integer gedrag. Met onze PSA-check krijgen organisaties inzichtelijk in hoeverre medewerkers pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie/geweld ervaren. Daarnaast leiden wij vertrouwenspersonen op en ondersteunen deze om hun functie optimaal uit te kunnen voeren, geven wij incompany trainingen/workshops, detacheren vertrouwenspersonen en beschikken bijvoorbeeld over externe klachtencommissies en onafhankelijke onderzoekscommissies.

Samen werken aan een sociaal veilige (werk)omgeving!

Onderstaand een overzicht van diensten waarmee wij organisaties helpen een sociaal veilige (werk)omgeving te creëren en/of te behouden.

Incompany
 • Beleid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen/beperken.

 • Aanwenden van externe vertrouwenspersonen.
 • Externe, onafhankelijke klachtencommissie.

 • Onafhankelijke onderzoekscommissie.

 • PSA-check (inventarisatie beleving medewerkers).

 • (In)company en maatwerk trainingen.

 • Consultancy / inhuur professionals.

 • Acute hulp / noodopvang (na een nare gebeurtenis).
 • Het Dilemmaspel om (gevoelige) kwesties bespreekbaar te maken.

Onze expertise

Waarmee kunnen we jou van dienst zijn?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat organisaties beleid moeten voeren op het voorkomen dan wel het beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daar kan uitvoering aan gegeven worden door bijvoorbeeld het opstellen van een gedragscode en een klachtenregeling, eventueel voorzien van een zelfstandig protocol voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar waar begin je? Wat staat er in een gedragscode? Hoe richt je beleid in voor (on)gewenste omgangsvormen en integer gedrag op de werkvloer? En, belangrijker nog, hoe implementeer je PSA-beleid? Met al haar ervaring, expertise en ondersteunende diensten helpt het LIVP organisaties om beleid op te zetten, te actualiseren en te implementeren.

TIP: Neem in het beleid ook de vertrouwenspersoon op en vul het aan met een externe, onafhankelijke klachtencommissie (zie het item daarover). Om het beleid actueel te houden is het raadzaam om regelmatig een PSA-check te laten uitvoeren (zie het item daarover).

Ook kunnen wij een quick scan uitvoeren om na te gaan waar de organisatie staat.

Steeds meer bedrijven vragen zich af hoe open en veilig de cultuur binnen hun organisatie is. Het herkennen van ongewenst gedrag is nog niet zo makkelijk. Durven medewerkers, ongeacht hiërarchie, elkaar aan te spreken op (on)gewenst gedrag? Of praten zij meer over elkaar dan met elkaar? Hoe willen we met elkaar omgaan? Het LIVP heeft incompany trainingen die daarop gericht zijn. De trainingen kunnen organisatiebreed, maar ook op teamniveau gegeven worden. Of zijn gericht op het informeren, inspireren, adviseren en trainen van directie, management, bestuur, OR, HR en leidinggevenden.

Het LIVP heeft eveneens praktijkgerichte trainingen voor Collegiale Opvang Teams (COT) en Bedrijfsopvangteams (BOT) alsook voor teams die medewerkers opvangen na een schokkende, ingrijpende of vervelende gebeurtenis. Hier vind je een overzicht van ‘veelgevraagde (in)company trainingen’.

Werken aan een sociaal veilige werkplek, het voorkomen van ongewenst omgangsvormen en het stimuleren van integer gedrag binnen organisaties is een veelomvattend proces. Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen beschikt over professionals die organisaties kunnen adviseren en voorlichten over alle denkbare stappen tijdens dit proces. Onze professionals zijn opgeleid als vertrouwenspersoon en helpen organisaties ook met het opzetten van integriteitsbeleid, waaronder een integriteitscode en het inrichten van een meldprocedure/meldpunt. Zij kunnen een compliance officer of integriteitsfunctionaris aansturen en meedenken met sollicitatieprocedures voor het werven van interne vertrouwenspersonen. Maar ook met het actueel houden van het ontwikkelde beleid en het creëren van gedrags- en cultuurveranderingen. Preventief handelen kan (onherstelbare) schade voorkomen en het ziekteverzuim binnen organisaties reduceren.

Met onze consultancy diensten begeleiden en ontzorgen wij organisaties.

Voor het aanwenden van externe vertrouwenspersonen kunnen organisaties terecht bij het Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen van het LIVP. Dit netwerk met landelijke dekking bestaat uit professionele vertrouwenspersonen die dagelijks actief zijn in hun vak.
Ook kunnen onze externe vertrouwenspersonen bijvoorbeeld ingezet worden voor acute noodopvang, als tijdelijke versterking of als back-up voor eigen interne vertrouwenspersonen. Een extern vertrouwenspersoon uit ons Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen kan ook een team van interne vertrouwenspersonen coördineren, eventueel aangevuld met het (bege)leiden van intervisie.

Ook voor brancheorganisaties, beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, arbodiensten, ondernemersverenigingen, handelsverenigingen, winkeliersverenigingen en businessclubs is het inhuren van onze vertrouwenspersonen een mooie optie. Als organisatie volstaat dan één overeenkomst, met LIVP, voor alle vestigingen, locaties of leden. De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen is daarmee gegarandeerd, ook tijdens vakantie of (tijdelijke) uitval van de vertrouwenspersoon.

Een klachtencommissie biedt diverse voordelen voor een organisatie, zoals het voorkomen van juridische en dure procedures en het beperken van imago-/reputatieschade. Onze zusterorganisatie Onderzoekscommissie B.V. (OC) heeft voor organisaties een onafhankelijke klachtencommissie beschikbaar. Een klachtencommissie met specifieke kennis, expertise en ervaring met zaken omtrent ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag. Organisaties die te maken krijgen met een (officiële) klacht omtrent deze thema’s, kunnen de externe klachtencommissie via OC inschakelen. De klachtencommissie komt, na hoor en wederhoor, met een gewogen advies. Indien gewenst kan een medewerker uit de organisatie als lid plaatsnemen in de commissie. Vanuit OC kan ook een externe voorzitter geleverd worden voor een interne klachtencommissie, om zo toch deskundigheid en onafhankelijkheid te (waar)borgen.

Onze zusterorganisatie Onderzoekscommissie B.V. beschikt over onafhankelijke (externe) onderzoekscommissies.

Op het moment dat er sprake is van of er klachten zijn over (vermeende) ongewenste omgangsvormen, (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld machtsmisbruik, kan de onderzoekscommissie onderzoeken wat er precies aan de hand is. De onderzoekscommissie hoort de betrokken mensen (diepte-interviews), inventariseert wat er (onderwater) speelt en is waargenomen en wat de betekenis daarvan is. Daar maakt de onderzoekscommissie een verslag van en doet aanbevelingen voor een mogelijke oplossing.

Ook kan er een inventariserend onderzoek gedaan worden, op basis van signalen of naar de cultuur binnen een organisatie en wat de effecten daarvan zijn op de medewerkers. Daarnaast kunnen mogelijke oplossingen verkend worden als er sprake is van een impasse tussen medewerkers.

Afhankelijke van de situatie, vraag of wens kan er eveneens een belevingsonderzoek, een situatie onderzoek (huidige toestand en/of als nulmeting), een empirisch onderzoek (directe of indirecte waarnemingen/ ervaringen), feitenonderzoek (vaststelling van de feiten, gescheiden van fictie), integriteitsonderzoek (relevante feiten en omstandigheden bij een -vermeende- integriteitsschending), een persoonsgericht onderzoek zoals een klachtonderzoek/ meldingsonderzoek of een calamiteitenonderzoek (in de zorg) uitgevoerd worden.

Vergunning
Erkend onderzoeksbureau Onderzoekscommissie B.V. is door het Ministerie van Justitie erkend als onderzoeksbureau, registratienummer POB7970.

Wat je niet hoort of ziet, wil niet zeggen dat het er niet is.

Ook al lijkt de bedrijfscultuur binnen een organisatie nog zo prettig, in elk bedrijf kan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen. Sterker nog, PSA is één van de grootste bedrijfsrisico’s. Organisaties hebben er dus baat bij om te inventariseren in hoeverre medewerkers PSA ervaren. Ervaart men ongewenste omgangsvormen? Durft men dat te melden? Om inzicht te krijgen in deze vragen gebruik je de PSA-check van het LIVP. De inventarisatie kan als een nulmeting worden ingezet, maar ook om bij te sturen op bestaand PSA-beleid. De PSA-check is gericht op pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele)intimidatie. Daarnaast kan de inventarisatie uitgebreid worden met de beleving over de arbeidsbelasting (werkdruk).

De uitkomst van de PSA-check kan opgenomen worden in de Risico- Inventarisatie & Evaluatie en als basis gebruikt worden voor een plan van aanpak.

De PSA-check is voor organisaties tot 150 medewerkers
is er al vanaf € 99,-

Gespreksbegeleiding biedt informele ondersteuning als er sprake is van bejegening (de wijze waarop iemand zich gedraagt tegenover een ander).
De insteek van zo’n gesprek is, vanuit openheid en in samenspraak met de betrokkenen, elkaar te verkennen en wat de momenten van geraaktheid (emotioneel) gedaan hebben.

Het doel is om beschadigde relaties te herstellen, te begrijpen wat intenties waren en te komen tot begrip, mildheid en verzoening zodat de betrokkenen op een respectvolle en gelijkwaardige manier, met elkaar, verder kunnen (omgaan).

Soms is er een specifieke groepsdynamiek gaande binnen een team waar je de vinger niet achter krijgt. Teamleden komen afspraken bijvoorbeeld niet (volledig) na, geven vage of ontwijkende antwoorden en er heerst een cultuur van ja zeggen en nee doen. Of iemand maakt een opmerking waardoor een ander geraakt wordt. Er kunnen subgroepjes ontstaan. Of teamleden zeggen niet meer wat ze te zeggen hebben, maar in de wandelgangen gonst het wel. Kortom, een gevoel van onveiligheid ligt op de loer.

Bij groepsdynamiek gaat het over sociale veiligheid, over afstand en nabijheid, over vertrouwen, inclusie en commitment. En dat kan, ongewild, verstoord worden. Ook kan de cultuur binnen een groep mensen en bepaalde ongeschreven regels een negatieve invloed hebben op de groepsdynamiek.

Een procesbegeleider helpt teams om zich bewust te worden van de heersende groepsdynamiek. Samen werkt de procesbegeleider met het team aan het creëren van een constructieve en veilige werkomgeving, oftewel aan het herijken van de groepsdynamiek. Hierdoor verbeteren onderlinge verhoudingen en kan het team harmonieuzer samenwerken. Dit bevordert niet alleen de individuele groei van teamleden, maar ook de prestaties van het team, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit en een prettiger werkklimaat.

Het creëren/bewerkstelligen van een sociaal veilige (werk- en leer) omgeving kan, binnen het onderwijs, een ingewikkeld en gecompliceerd vraagstuk zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld interacties tussen medewerkers, tussen leerkrachten/docenten en leerlingen/studenten, tussen leerlingen/studenten onderling en kunnen daarbinnen de ouders ook een rol spelen.
Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) is bekend met de uitdagingen die binnen het onderwijs spelen. Graag staan wij u bij!

Als zich een nare of vervelende gebeurtenis voorgedaan heeft tussen medewerkers of binnen de organisatie kunnen we acuut hulp en/of ondersteuning bieden. Denk hierbij aan opvang en begeleiding van de getroffene(n), het team, het management of de organisatie.

Ook voor organisaties die (nog) geen vertrouwenspersoon hebben of deze (tijdelijk) niet kunnen inzetten.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen ontwikkelde het Dilemmaspel voor organisaties en vertrouwenspersonen. Het spel biedt Dilemma’s, stellingen en (kennis)vragen waarmee op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over (on)gewenst en (niet-)integer gedrag. Het spel kan in organisaties gespeeld worden met groepen medewerkers, managementteam(s), directie of een groep vertrouwenspersonen.

Diverse mogelijkheden

De suggesties aan de linkerkant zijn enkele opties. Graag komen wij met jou in contact om te sparren, te onderzoeken, te adviseren, te ondersteunen, te faciliteren of wat dan ook m.b.t. het thema (on)gewenst, grensoverschrijdend of niet-integer gedrag.

Wij dragen graag bij aan het creëren van een sociaal veilige en integere (werk- en leer)omgeving voor zowel de organisatie alsook de medewerkers.

Doel

Hoe mooi is het als alle werknemers zich gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en fluitend naar het werk komen?

Aanpak

We willen graag weten wie je bent. Vul daarom het formulier in of neem telefonisch contact met ons op via 033-2094000. In samenspraak kunnen we bepalen waarmee jouw organisatie gediend is.

Laat mensen floreren!

Vraag een voorstel aan

In welke dienst(en) ben je geïnteresseerd?

  Dhr.Mevr.X

  Betreft:

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief