Algemene voorwaarden voor onze opleidingen en trainingen

Artikel 1 – definities

LIVP Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen, zijnde ondernemer/opdrachtnemer.
Inschrijver De aanmelder, deelnemer, cursist en/of degene die het cursusgeld betaalt.
Onderwijs/cursus Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contactonderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement, alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, intervisies en/of lezingen.
Abonnement Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.
Educatieve dienst Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een andere vorm van beoordeling.
Overeenkomst Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.
U U dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt.
Opleider Een private opleider / trainingsbureaus die lid is van het LIVP.

.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden van het LIVP zijn niet verplicht voor Opleider van het LIVP doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze algemene voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
  i. de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  ii. wanneer de educatieve dienst start;
  iii. de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
  iv. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  v. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  vi. de wijze van betaling;
  vii. de duur van de overeenkomst,
  b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
  i. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  ii. de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
  iii. de levertijd van het lesmateriaal.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de Opleider.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Opleider een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Opleider kunt u de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
 4. De cursus, waaronder die van vertrouwenspersoon, wordt afgesloten met een examen. Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig zijn, de opdrachten hebben afgerond, het examen met goed gevolg hebben afgelegd en het cursusgeld is voldaan. Wordt een onderdeel van de cursus overgeslagen, dan komt de cursist wellicht in aanmerking voor een bewijs van deelname.
 5. Bij online cursussen kunnen meer cursisten deelnemen dan het maximum van 12 per groep dat LIVP hanteert bij cursussen op locatie. Dat geldt eveneens voor algemene trainingsdagen op locatie waaronder de verdiepings- en oefendagen.
 6. Het LIVP stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij aanvang van de cursus kenbaar gemaakt aan de cursisten.
 7. Wanneer verzocht wordt om een eerder verstrekt certificaat opnieuw te verstrekken zijn daar kosten aan verbonden ad € 50,- exclusief btw.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.
  a. Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs;
  b. Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
  c. Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 70% van de overeengekomen prijs;
  d. Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs;
  e. Tussentijdse beëindiging: 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 3. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.
 4. Voor ontbinding kunt u een mail sturen naar secretariaat@livp.nl. U bent niet verplicht een apart formulier daartoe te gebruiken.
 5. Het LIVP zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata en-locaties, maar behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende deelname te annuleren. Tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Het LIVP al in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata/locaties aanbieden. Als het LIVP vervolgens besluit om een training in het geheel niet meer aan te beiden , wordt dat zo spoedig mogelijk aan de deelnemers kenbaar gemaakt. Eventuele reeds aan het LIVP terzake gedane betalingen zullen door het LIVP worden terugbetaald met inachtneming van artikel 10.

Artikel 6 – Auteursrechten
Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen,
technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider.

Artikel 7 – Prijs- en overige tussentijdse wijzigingen door het LIVP

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. Het LIVP behoudt zich het recht voor indien noodzakelijk de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen, aanvangstijden en trainers tussentijds te wijzigen of op te schorten.
 3. Het LIVP is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat -voor een ongestoorde voortgang van de cursus of voor de cursist zelf- een cursist de cursus niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde cursusdagen en gerelateerde (groeps)kosten.
 4. Mocht in de toekomst het RIVM-/overheidsbeleid vanwege Corona besluiten dat trainingen op locatie niet kunnen doorgaan, dan worden deze online voortgezet. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen weer op locatie.

Artikel 8 – Levering
Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling
U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Opschorten
Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de Opleider

 1. Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.
 2. Het LIVP is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door het LIVP, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege het LIVP te werk zijn gesteld of van wier diensten door LIVP gebruik is gemaakt, tenzij aan het LIVP grove nalatigheid is te verwijten.
 3. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).
 4. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de cursist toebrengt aan (de inventaris van) de trainingslocatie(s).

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 1. Door u verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor het LIVP, haar medewerkers en trainers. Het LIVP conformeert zich aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), waaronder een geheimhoudingsplicht en aan de Privacywetgeving;
 2. Als cursist ga je ermee akkoord de verkregen informatie en gegevens van/over mede-cursisten niet te ge-/misbruiken of deze -in welke vorm dan ook- te delen of aan te wenden voor andere doeleinden.
 3. Van het door het LIVP verstrekte cursusmateriaal zijn alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van het LIVP mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of gedeeld/openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of anderszins.

Artikel 15 – Vragen en klachten

 1. De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de Opleider telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor het indienen van een schriftelijk klacht kunt u een klacht indienen. Informatie hierover vindt u op de pagina klachtenprocedure. Hiermee wordt de interne klachtenprocedure gestart. Vragen of klachten worden door de Opleider binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de Opleider per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. Mocht de interne klachtenprocedure geen oplossing voor u bieden, dan kunt u een externe klachtenprocedure starten.
 3. Indien de laatstgenoemde externe onafhankelijk klachtenprocedure ook niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (zie hieronder artikel 16).

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 3. LIVP-Opleiders dienen zich te houden aan de LIVP gedragscode. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door het LIVP bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de LIVP-Opleider bovenvermelde regels van het LIVP niet naleeft, dan kunt U de klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan hiertoe schriftelijk een klacht indienen.

Artikel 17 – Aanvullende afspraken
Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer):

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de keuze van de in te zetten opleiders door de Opleider en de
 • opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;
 • de rol van de opleider(s);
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
 • de eventuele nabespreking;
 • de kostenraming;
 • kosten trainingsmateriaal;
 • reis- en verblijfkosten van de opleider;
 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en
 • de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • het in rekening brengen van offertekosten;
 • de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande);
 • bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande);
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande);
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg;
 • het BTW regime wat van toepassing is.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en hanteert de algemene voorwaarden en gedragscode van de NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden

Als er vragen/onduidelijkheden zijn vernemen wij die graag.

Met hartelijke groet,

André Kreuze – Directeur
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen
​Postbus 2199
3800 CD Amersfoort
Tel: 085-2732275

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief