Algemene voorwaarden voor onze opleidingen en trainingen

De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

In deze voorwaarden wordt met het ‘LIVP’ bedoeld het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen en met ‘cursus’ alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, intervisies en/of lezingen. Met ‘inschrijver’ wordt ook de aanmelder, deelnemer, cursist en/of degene c.q. organisatie die het cursusgeld betaalt bedoeld.

 1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen van het e-mailformulier op de website, behorend bij de betreffende activiteit of door het volledig invullen van ons inschrijfformulier. Dit is een voorlopige inschrijving. De inschrijver heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren en het LIVP om de inschrijving te weigeren.
 2. Met de voorlopige inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Nadat het LIVP de inschrijving geaccepteerd heeft, ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de (aan)betaling. De cursist heeft recht op 7 dagen bedenktijd tenzij de startdatum van de cursus binnen de betreffende periode (van de bedenktijd) valt. Na de 7 dagen bedenktijd wordt de aanmelding als definitieve inschrijving beschouwd.
 4. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht. Per betalingsherinnering c.q. sommatie wordt € 25,- exclusief btw in rekening gebracht. Als, ondanks de betalingssommatie(s), betaling uitblijft kan het LIVP besluiten de deelnemer de toegang/aanwezigheid tot de opleiding c.q. training te ontzeggen en andere zaken waartoe de cursist toegang en/of de beschikking over heeft te sluiten. Als die situatie zich voordoet blijft de vordering onverminderd van kracht en komen de rente- en incassokosten ook voor rekening van de cursist.
 5. Annulering en verzoeken tot omboeking naar een andere locatie of datum dient via e-mail (secretariaat@livp.nl) te gebeuren. Wordt de inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus geannuleerd of omgeboekt, dan wordt 10% van het cursusgeld, met een minimum van € 79,50 exclusief btw, als administratiekosten in rekening gebracht. Na de start van de cursus wordt er geen restitutie meer gegeven en blijft het volledige cursusgeld onverminderd verschuldigd. Voor (in)company trainingen/workshops geldt dat bij het cancelen/opschorten van lesdata binnen 10 dagen voor de (eerst volgende) datum er 75% van het afgesproken tarief in rekening gebracht wordt voor de resterende dag(en).
 6. In overleg met het LIVP kan een andere deelnemer de plaats binnen de cursus innemen. Dit dient dan voor aanvang van de cursus geregeld te zijn.
 7. Bij het noodgedwongen, tussentijds stoppen met de cursus in verband met een ernstige ziekte of calamiteit wordt -in overleg met het LIVP- gezocht naar een passende oplossing. Als de cursus niet voortgezet wordt zal er restitutie plaatsvinden van een deel van het cursusgeld. Deze restitutie wordt door het LIVP bepaald waarbij rekening wordt gehouden met nog niet genoten trainingsdagen en gemaakte kosten. Als redelijkerwijs verwacht mag worden dat de cursist op een later moment opnieuw kan starten met de cursus kan het LIVP besluiten geen restitutie te verlenen maar een voucher te verstrekken.
 8. Het LIVP kan besluiten een cursus te annuleren wegens te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden. Het LIVP dient -tenzij er sprake is van overmacht- de annulering minstens 10 dagen voor aanvang van de (start)datum te melden aan de cursist. Een eventueel alternatieve locatie of cursusdata kan dan worden aangeboden. Bij annulering door het LIVP, van een nog te starten cursus, ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betalingen.
 9. Bij online cursussen kunnen meer cursisten deelnemen dan het maximum van 12 per groep dat LIVP hanteert bij cursussen op locatie. Dat geldt eveneens voor algemene trainingsdagen op locatie waaronder de verdiepings- en oefendagen.
 10. De cursus, waaronder die van vertrouwenspersoon, wordt afgesloten met een examen. Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan ontvang je een certificaat of een bewijs van deelname.
 11. Als je ontevreden bent over de beoordeling van de trainer kun je een herbeoordeling aanvragen. Je krijgt dan de mogelijkheid om opnieuw geëxamineerd te worden door een andere trainer. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@livp.nl) over de mogelijkheden en kosten.
 12. Van het door het LIVP verstrekte cursusmateriaal zijn alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van het LIVP mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of gedeeld/openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of anderszins.
 13. Als cursist ga je ermee akkoord de verkregen informatie en gegevens van/over mede-cursisten niet te ge-/misbruiken of deze -in welke vorm dan ook- te delen of aan te wenden voor andere doeleinden.
 14. Het LIVP behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen of op te schorten.
 15. Het LIVP is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat -voor een ongestoorde voortgang van de cursus of voor de cursist zelf- een cursist de cursus niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde cursusdagen en gerelateerde (groeps)kosten.
 16. Het LIVP stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij aanvang van de cursus kenbaar gemaakt aan de cursisten.
 17. Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor het LIVP, haar medewerkers en trainers.
 18. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een cursist leidt en voor (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 19. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).
 20. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de cursist toebrengt aan (de inventaris van) de trainingslocatie(s).
 21. Het LIVP conformeert zich aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), waaronder een geheimhoudingsplicht.
 22. Het LIVP streeft ernaar haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te waarborgen, is er een interne klachtenprocedure en de mogelijkheid om, als de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is, in beroep te gaan.
 23. Wanneer verzocht wordt om een eerder verstrekt certificaat opnieuw te verstrekken zijn daar kosten aan verbonden ad € 50,- exclusief btw.
 24. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met ons privacybeleid. De verklaring hieromtrent is terug te vinden op de pagina Privacyverklaring.
 25. Corona: mocht in de toekomst het RIVM-/overheidsbeleid, vanwege Corona, wijzigen en trainingen op locatie alsnog niet kunnen doorgaan, dan worden deze online voortgezet. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen weer op locatie.
 26. Corona: van toepassing zijn en gelden er richtlijnen. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met ons protocol veilig trainen.

Als er vragen/onduidelijkheden zijn vernemen wij die graag.

Met hartelijke groet,

André Kreuze – Directeur
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen
​Postbus 2199
3800 CD Amersfoort
Tel: 085-2732275

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief