Algemene voorwaarden voor onze opleidingen en trainingen

De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

In deze voorwaarden wordt met het ‘LIVP’ bedoeld het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen en met ‘opleiding’ alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, cursussen en/of lezingen. Met ‘inschrijver’ wordt de aanmelder, deelnemer en/of cursist bedoeld.

 1. Inschrijving voor een opleiding geschiedt door het invullen van het e-mailformulier op de website, behorend bij de betreffende activiteit of door het volledig invullen van ons inschrijfformulier. Dit is een voorlopige inschrijving. De inschrijver heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren en het LIVP om de inschrijving te weigeren.
 2. Met de voorlopige inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Nadat het LIVP de inschrijving geaccepteerd heeft, ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de (aan)betaling. De inschrijver heeft recht op minimaal 7 dagen bedenktijd alvorens de (aan)betaling te voldoen.
 4. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht.
 5. Annulering en verzoeken tot omboeking naar een andere locatie of datum dient via e-mail te gebeuren. Wordt de inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de opleiding geannuleerd of omgeboekt, dan wordt 10% van het cursusgeld, met een minimum van € 49,50, als administratiekosten in rekening gebracht. Na de start van de opleiding wordt er geen restitutie meer gegeven. Voor incompany trainingen/workshops geldt dat bij het cancelen/opschorten van lesdata binnen 10 dagen voor de (eerst volgende) datum er 75% van het afgesproken tarief in rekening gebracht wordt voor de resterende dag(en).
 6. In overleg met het LIVP kan een andere deelnemer de plaats binnen de opleiding innemen. Dit dient dan voor aanvang van de opleiding geregeld te zijn.
 7. Bij het tussentijds stoppen met de opleiding, bij ernstige ziekte of een calamiteit worden -in overleg met het LIVP- niet meer dan de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
 8. Het LIVP kan besluiten een opleiding te annuleren wegens te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden. Het LIVP dient dat minstens 10 dagen voor aanvang van de (start)datum te melden aan de cursist. Een eventueel alternatieve locatie of opleidingsdata kan dan worden aangeboden. Bij annulering door het LIVP ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betalingen.
 9. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan.
 10. Van het door het LIVP verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van het LIVP mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 11. Het LIVP behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen.
 12. Het LIVP is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat -voor een ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de cursist zelf- een cursist de opleiding niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde opleidingsdagen.
 13. Het LIVP stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij aanvang van de opleiding kenbaar gemaakt aan de cursisten.
 14. Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor het LIVP, haar medewerkers en trainers.
 15. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een cursist leidt en voor (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 16. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).
 17. Het LIVP en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de cursist toebrengt aan (de inventaris van) de trainingslocatie(s).
 18. Het LIVP conformeert zich aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), waaronder een geheimhoudingsplicht.
 19. Het LIVP streeft ernaar haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te waarborgen, is er een interne klachtenprocedure en de mogelijkheid in beroep te gaan bij het LVV.
 20. Tijdens de opleiding kunnen deelnemers verzocht worden om bestanden/stukken aan te leveren. Deze kunnen door het LIVP aangewend worden waarbij -eventueel- persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden.
 21. Wanneer verzocht wordt om een eerder verstrekt certificaat opnieuw te verstrekken zijn daar kosten aan verbonden ad € 35,- exclusief btw.
 22. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met ons privacybeleid. De verklaring hieromtrent is terug te vinden op de pagina Privacyverklaring.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief