Boete van Inspectie SZW voorkomen? Houd hier rekening mee!

boete voorkomen inspectie szw

De Inspectie SZW besteedt meer aandacht aan de naleving van de verplichte Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Naast de onderzoeken die inspecteurs doen na bedrijfsongevallen, kunnen zij ook preventief op bedrijfsbezoek komen. Blijkt bij dit bezoek dat de RI&E ontbreekt, dan volgt er een boete. Daarbij kan de inspectie vanaf nu ook boetes opleggen wanneer de organisatie geen plan van aanpak heeft.

Uit onderzoek van Steunpunt RI&E bleek vorig jaar dat nog steeds de helft van alle bedrijven geen RI&E heeft. Hiermee is het hebben van een RI&E één van de minst nageleefde verplichtingen uit de Arbowet. Een Plan van Aanpak scoort niet veel beter, slechts 38% heeft vastgelegd welke maatregelen worden genomen om de geïnventariseerde risico’s uit het RI&E aan te pakken.

PSA en arbeidsdiscriminatie vanuit de Arbowet
Het programma van 2020 richt zich ook op minder blootstelling van werknemers aan psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder vallen onder meer ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie & geweld. Met als primair doel dat werkgevers de Arbowet rond arbeidsdiscriminatie en PSA beter naleven. De Inspectie kijkt hiervoor bij bedrijven naar de RI&E en het plan van aanpak. En ook naar hoe de werkgever de voorlichting over PSA verzorgt op de werkvloer.

Boetetarieven
Aan wat voor tarieven denken we dan? Boetetarieven vanwege letsels bij bedrijfsongevallen variëren per overtreding. De hoogte hangt af van de omstandigheden en ernst van het letsel. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de boete. Heeft een organisatie de risico’s niet in kaart? Het ontbreken van een RI&E kan een boete betekenen van € 4.500,- (voorheen € 3.000,-). Het ontbreken van een Plan van Aanpak kost de organisatie € 3.000,- (voorheen € 750,-). Deze wijzigingen zijn een gevolg op de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving die op 23 juli 2019 in werking trad.

Lees ook: Risico-inventarisatie verplicht voor werkgevers

Aan de slag met een RI&E
Wil je als organisatie aan de slag gaan met het opstellen van een RI&E? Dan zijn er voldoende tools beschikbaar die je op weg helpen. Er bestaat geen standaard RI&E die iedere organisatie kan gebruiken. Iedere organisatie kent verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s.

We hebben diverse organisaties ondersteund bij het opzetten en invoeren van een RI&E. Wil je als organisatie voldoen aan de Arbowet? Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Hierin worden de maatregelen beschreven die worden genomen om de risico’s uit het RI&E aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn de maatregelen worden uitgevoerd. Om te bepalen welk risico als eerst wordt aangepakt, is het handig om deze te beoordelen op prioriteit. De volgende vragen kunnen als uitgangspunt worden genomen om de prioriteit te beoordelen:

  • Hoe ernstig is het risico?
  • Hoeveel werknemers lopen kans op schade?
  • Welk effect heeft de maatregel?
  • Wordt het risico verminderd met de maatregel?
  • Wat kost het invoeren van de maatregel?

In gesprek met werknemers
Om draagvlak te creëren adviseren wij om met de werknemers in gesprek te gaan over de mogelijke risico’s en maatregelen. Vraag hen welke maatregel zij het meest belangrijk vinden. Op deze manier worden medewerkers betrokken bij het verhogen van de sociale- en bedrijfsveiligheid. Een werknemer die zich betrokken voelt is vaak eerder geneigd mee te werken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Hoe is het gesteld met de psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer? Voer de gratis PSAcheck uit en krijg inzicht in de beleving van de sociale veiligheid bij werknemers.

Bronnen: http://www.rie.nl/geen-rie-of-plan-van-aanpak-dit-kan-een-boete-opleveren/ en https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/plan-van-aanpak-rie