Risico-inventarisatie verplicht voor werkgevers

#metoo

Wist je dat een risico-inventarisatie al sinds 1994 verplicht is gesteld door de Arbowet? Toch blijkt slechts 45 procent van de organisatie te beschikken over deze Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). In een RI&E worden de risico’s op seksuele intimidatie, agressie & geweld, discriminatie en pesten weergegeven. Het doel voor organisaties is om oorzaken van ongewenste omgangsvormen te identificeren en aan te pakken.

Boete Inspectie SZW
Ondanks dat de RI&E verplicht is, had het ontbreken ervan niet direct gevolgen voor werkgevers. Daar komt verandering in! De Inspectie SZW kan een organisatie direct een boete opleggen wanneer de gezondheids- en veiligheidsrisico’s niet zijn geïnventariseerd. Uiteraard blijft het niet bij een inventarisatie. Het is de bedoeling dat de risico’s worden aangepakt met concrete maatregelen.

Preventie ongewenste omgangsvormen
Op basis van RI&E kan een organisatie signalen van ongewenste omgangsvormen opvangen. Hierdoor kan op voorhand ingespeeld worden op risico’s met behulp van een plan van aanpak. In Nederland staat het ziekteverzuim op gemiddeld 4%, maar dit loopt op tot bijna 12% vanwege medewerkers die zich gepest of geïntimideerd voelen. Intern ongewenst gedrag is, op gevaarlijk werk na, de belangrijkste risicofactor voor een arbeidsongeval met verzuim. Toch zijn er nog veel arbeidsorganisaties zonder een beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Dit was voor de Inspectie SZW reden om de boetes voor deze bedrijven te verhogen.

Hoe stel je een RI&E op?
Voor het opstellen van een RI&E doorloop je de volgende stappen:

  1. Creëer overzicht: start met een overzicht van de risico’s die in de organisatie relevant zijn. Dit kan gedaan worden met behulp van een checklist en het voeren van gesprekken binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon heeft een duidelijk beeld van het type meldingen die binnenkomen.
  2. Inventarisatie: breng de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart. Deze vormen de basis voor een plan van aanpak. Ook hierbij kan een vertrouwenspersoon een advies uitbrengen op basis van de organisatiecultuur.
  3. Evaluatie: bekijk de knelpunten die uit het overzicht en inventarisatie zijn gekomen. Overleg hoe groot het risico is per knelpunt en afdeling.
  4. Plan van aanpak: geef aan hoe de knelpunten opgelost worden.

Klachtenstructuur
Een belangrijk onderdeel van de RI&E is een goede klachtenstructuur. Weten medewerkers hoe zij in contact kunnen komen met de vertrouwenspersoon? En is er vertrouwen in een eerlijke klachtenafhandeling? Wanneer werknemers vertrouwen hebben dat er op eerlijke manier wordt omgegaan met conflicten, komen ongewenste omgangsvormen minder voor.

Doe de online PSA-check
Breng de sociale veiligheid binnen de organisatie eenvoudig in kaart met de online PSA-check van het LIVP. Neem contact op over de mogelijkheden.

Bron: http://nieuws.witte.nl/artikel/2019/08/heb-jij-de-verplichte-risico-inventarisatie-al-gedaan/zakelijk