Ondernemingsraad Arbowet-checklist

De rol van de ondernemingsraad (OR) is versterkt. Door de samenwerking tussen bedrijfsarts en OR wordt de werkgever eerder geadviseerd over maatregelen om onder andere ziekteverzuim te voorkomen. Alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moeten worden vastgesteld in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Onderdeel daarvan is een plan van aanpak waarin maatregelen worden beschreven ter voorkoming en beperking van de risico’s. De OR heeft hierin instemmingsrecht.

PSA in beeld
Hoe krijgt de ondernemingsraad PSA in beeld? Het is belangrijk dat de OR vanaf het begin betrokken is bij wijzigingen van het beleid tegen ongewenste omgangsvormen. In de Arbowet maakt ongewenste omgangsvormen deel uit van PSA. Door middel van de volgende vragen kan de OR het eigen beleid evalueren:

  1. Besteedt de RI&E voldoende aandacht aan pesten, arbeidsdiscriminatie, en (seksuele) intimidatie? Het RI&E geeft een duidelijk beeld van de feitelijke situatie en besteedt aandacht aan bijzonderheden zoals buiten kantooruren werken.
  2. Zijn er gedragsregels voor communicatie en omgang op de werkvloer? Het is belangrijk dat iedere medewerker op de hoogte is van wat acceptabel is als het gaat om omgangsvormen. Medewerkers zijn op de hoogte van vervolgstappen bij incidenten en hoe ze die kunnen melden.
  3. Krijgen leidinggevenden voorlichting over het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag? Door voorlichting en instructie kunnen leidinggevenden ongewenst gedrag herkennen en daarop handelen.
  4. Is er minstens één vertrouwenspersoon aangesteld en opgeleid? Het is belangrijk dat er minstens één vertrouwenspersoon beschikbaar is waar medewerkers naartoe kunnen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Dit kan iemand in de eigen organisatie zijn, of een extern vertrouwenspersoon. Een goede opleiding is essentieel voor een vertrouwenspersoon, zodat hij of zij weet hoe te handelen, valkuilen kan vermijden en een vertrouwde band kan opbouwen met de medewerkers.
  5. Is er een procedure voor professionele opvang en nazorg van slachtoffers?
  6. Zijn er duidelijke afspraken over de aanpak van daders van ongewenste omgangsvormen?
  7. Krijgen medewerkers voorlichting over ongewenste omgangsvormen en de maatregelen? Medewerkers zijn op de hoogte van de gedragsregels en wat zij kunnen doen bij een incident. Het is belangrijk deze voorlichting zo nu en dan te herhalen.

Evaluatie van het beleid
Op basis van jaarlijkse evaluaties met de OR, vertrouwenspersonen en HR wordt het beleid opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Via een online zelfinspectie van SZW kan een beleid zelf beoordeeld worden of deze voldoet aan de wettelijke eisen. Na het beantwoorden van een aantal korte vragen ontvang je een lijst met actiepunten om de aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie te laten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Ga naar de zelfinspectie.

Preventiemedewerker op de werkvloer
Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever bijstaat in de uitvoering van het beleid rondom arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker helpt bij het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Hij of zij werkt onafhankelijk en zelfstandig binnen de organisatie. Werknemers weten hem of haar te vinden. De OR heeft instemmingsrecht op de aanstelling van een persoon, diens positionering en de taken.

De bedrijfsarts adviseert de werkgever
Naast dat een bedrijfsarts de werkgever adviseert over verzuimbegeleiding, is hij of zij ook gericht op preventie en duurzame inzetbaarheid. In de Arbowet is expliciet opgenomen dat de bedrijfsarts de taak heeft de werkgever te adviseren over preventieve maatregelen. Ook de OR heeft veel invloed op Arbo en preventie. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn een speciale Arbocommissie op te richten binnen de OR. Deze kan zich dan specialiseren in Arbo.

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een RI&E, een beleid en plan van aanpak? We helpen je graag op weg door middel van persoonlijk advies.

Neem gerust contact met ons op.

Bron: https://www.ornet.nl/blog/2019/05/07/arbowet-checklist-voor-de-ondernemingsraad-2/
https://www.ornet.nl/blog/2018/10/23/hoe-de-or-psychosociale-arbeidsbelasting-psa-in-beeld-kan-krijgen/