Vertrouwenspersoon en VOG

vertrouwenspersoon en vog

Met ingang van 1 januari 2021 is in de certificatieregeling opgenomen dat voor inschrijving in het beroepsregister CRP een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd dient te worden. Een VOG is een document dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie of taak. Volgens het CRP mag de VOG niet ouder zijn dan één jaar en dient er een up-to-date versie beschikbaar te zijn.

Een VOG werkt met verschillende screeningsprofielen. Bij het aanvragen van een VOG selecteer je de profielen op basis van de functieaspecten of het doel van de aanvraag. Binnen het CRP gaat het specifiek om screeningsprofiel 75.: (Gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker.

Uitleg screeningsprofiel 75

Personen binnen dit profiel zijn belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van de aan hun zorg toevertrouwde personen, waaronder minderjarigen. Eén op één relaties kunnen zich voordoen, waarbij sprake kan zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Zij gaan om met gevoelige informatie en zijn bevoegd systemen te raadplegen waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen.

Een VOG aanvragen

Wanneer je een VOG aanvraagt, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of je in aanraking bent gekomen met Politie of Justitie. Zij gaan na of er sprake is van het plegen van een strafbaar feit in het verleden en of je een strafblad hebt. Je kunt een VOG online aanvragen, of via de gemeente. Meer informatie hierover lees je op www.vog-aanvraag.nl.

VOG voor externe vertrouwenspersonen

Als extern vertrouwenspersoon kan het een uitdaging zijn om een VOG aan te vragen. De gegevens van de aanvrager en belanghebbende mogen niet hetzelfde zijn. Ben je werkzaam als zelfstandige, vul dan in op het aanvraagformulier bij ‘1. invullen door aanvrager’ je eigen gegevens in. Bij ‘2. invullen door organisatie/ instelling die de VOG verlangt’, vul je de gegevens in van de persoon of organisatie die om de VOG vraagt.

Ondersteuning en hulp bij het aanvragen van een VOG? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag.