Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Een vraag die veelvuldig gesteld wordt: is het verplicht een vertrouwenspersoon op het werk te hebben? Het antwoord op die vraag is “nee, een werkgever is niet verplicht tot het aanstellen van een interne noch externe vertrouwenspersoon”. Echter is daarmee de vraag niet volledig beantwoord, het ligt een stuk genuanceerder.

Wat zegt de wetgeving erover?
Aangezien overheidsinstanties, het onderwijs, de (jeugd)zorg en ziekenhuizen eigen bepalingen hebben (waarbij veelal wél een verplichting tot het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon bestaat) richten we ons, in dit artikel, op ondernemingen in de private sector ofwel het bedrijfsleven. Hierbij is geen rekening gehouden met -het toenemende aantal- CAO’s waarin een rol voor de vertrouwenspersoon is opgenomen.

  1. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611 BW) is bepaald dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
  2. Vervolgens is de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3 lid 2) van toepassing waarin geregeld is dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar ook ongewenste omgangsvormen zoals agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en werkdruk onder vallen.
  3. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden.
  4. In Artikel 28, lid 1 WOR staat dat de OR als taak heeft om toe te zien op goede arbeidsomstandigheden. De OR moet er dus (ook) op toezien of werk en psychosociale arbeidsbelasting een probleem is bij de achterban.
  5. Daarnaast hebben organisaties met meer dan 50 medewerkers (hierbij worden inhuurkrachten, stagiairs, vrijwilligers e.d. meegerekend) te maken met de Wet Huis voor Klokkenluiders.
  6. Werkgevers zijn verplicht (ZZP-ers uitgezonderd) tot een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daarbinnen dient o.a. een inventarisatie van PSA plaats te vinden c.q. opgenomen te zijn.

Waarschuwing
Wanneer niet aan de wetgeving voldaan wordt kan de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), maar ook individuele werknemers, een klacht indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) – voorheen Arbeidsinspectie – als een werkgever geen beleid heeft op het gebied van ongewenst gedrag. De SZW toetst de arbocatalogus en kan een werkgever verplichten beleid in te voeren en bij nalatigheid sancties opleggen. Tips tegen PSA van de Inspectie SZW en Klachtenstructuur als vangnet.

Als een werknemer te maken krijgt met discriminatie, dan kan deze een klacht over zijn werkgever indienen bij het College voor de Rechten van de Mens – voorheen Commissie Gelijke Behandeling (CGB) -. Bij ongewenst gedrag kan de werknemer het ook aan de orde stellen bij een rechter, bijvoorbeeld als hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt vanwege het ongewenste gedrag. De werkgever zal in die gevallen moeten kunnen aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om het ongewenste gedrag te voorkomen. Als een werkgever geen protocol en/of klachtenregeling binnen zijn bedrijf heeft ingesteld, dan zal de conclusie al snel zijn dat hij onvoldoende heeft gedaan om het ongewenste gedrag te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en instellen van een protocol en klachtenprocedure werkt dus niet alleen preventief binnen een onderneming, het kan de werkgever ook helpen om aansprakelijkheid en veroordeling te voorkomen.

Daarmee komt de vraag ‘is een vertrouwenspersoon verplicht?’ in een heel ander perspectief en is het aanstellen van een vertrouwenspersoon een logische stap.

Beleid op het gebied van ongewenst gedrag
Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenregeling is een aan te bevelen maatregel die de werkgever kan nemen om aan zijn verplichting te voldoen. Ons advies is:

  • Gedragscode
  • Vertrouwenspersoon
  • Klachtenregeling inclusief een klachtencommissie
  • Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling (meldpunt noodzakelijk bij >50 medewerkers)

Met deze opzet weten medewerkers hoe er op het werk met elkaar omgegaan wordt, wat er met elkaar nagestreefd wordt, waar een ieder zich aan dient te houden en waar men terecht kan als het even anders loopt.

NB op 07-10-2020 is een wetsvoorstel ingediend om, voor ondernemingen, een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Lees meer over het wetsvoorstel.

Laat medewerkers floreren
Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) kan in samenspraak met jouw organisatie een gedragscode, procedures en regelingen opzetten. Daarnaast kunnen we je voorzien van advies, informatie, opleidingen, (ondersteunende) diensten en de implementatie van het beleid binnen de organisatie begeleiden. Ook kunnen we zorgen voor een PSA-check zodat u inzage krijgt in de -beleving van de- sociale veiligheid binnen uw organisatie.

Opleiding

Opleiding tot erkend vertrouwenspersoon. Dat kan zowel voor de vertrouwenspersoon die binnen een organisatie die taak aanneemt als ook voor mensen die zich willen vestigen als externe vertrouwenspersoon. Aanvullend daarop kan met zich bekwamen in integriteitkwesties waarbij de nadruk ligt op (vermeende) misstanden en integriteitsschendingen. Voor wie zich wil opleiden tot vertrouwenspersoon: het LIVP verzorgt op diverse locaties in Nederland opleidingen. Bekijk de agenda voor startdata.

Incompany

Naast (individuele) opleidingen tot vertrouwenspersoon op één van onze locaties verzorgen wij interne opleidingen bij organisaties. Ben je op zoek naar een training voor het hele team of enkele collega’s? Wil je een programma dat past bij de wensen van jouw organisatie? Dan biedt een incompany training of workshop van het LIVP veel voordelen.

Externe vertrouwenspersoon

Het LIVP beschikt over een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen die aangewend kunnen worden. Degelijk geschoolde en vakbekwame vertrouwenspersonen die veelal beschikken over een achtergrond als coach. Bijkomend voordeel van onze aanpak is dat er bijvoorbeeld ook in vakantietijd of andere ‘uitval’ opvang is of, als er meerdere vestigingen zijn, er met slechts één organisatie een overeenkomst gesloten hoeft te worden.

Klachtencommissie

Het LIVP heeft een onafhankelijke klachtencommissie waarop een beroep gedaan kan worden. Ook doeltreffend voor organisaties die bijvoorbeeld interne vertrouwenspersonen hebben en gebruik willen maken van een klachtenregeling met externe klachtencommissie.

Van gedachten wisselen?

Wanneer er vragen zijn of je van gedachten wilt wisselen nodigen we je uit om contact met ons op te nemen.