Dit zijn de 7 misverstanden over pesten op de werkvloer

misverstanden pesten werkvloer

Volwassenen die elkaar pesten? Ja, helaas komt het vaker voor dan je denkt. Jaarlijks krijgen ruim 500.000 werknemers te maken met pestgedrag op de werkvloer. Teams die niet met elkaar samenwerken, collega’s die niet met elkaar door één deur kunnen, competitief gedrag onder werknemers. Het komt allemaal voor.

Als werkgever wil je natuurlijk dat dit pestgedrag stopt. Vaak wordt gekozen voor een strategie die in de praktijk er juist voor zorgt dat de pestcultuur zich alleen meer verder nestelt in de organisatie. Het gevolg is dat het pesten blijft voorkomen, steeds bij een ander slachtoffer. De drie meest voorkomende fatale strategieën bij pestgedrag zijn:

  1. pestgedrag bagatelliseren, niets doen.
  2. de aanpak beperken tot de pester en de gepeste.
  3. slachtoffer overplaatsen of op non-actief zetten.

Deze strategieën zijn ontstaan vanuit misverstanden over pesten en de betekenis ervan in een team. We bespreken de belangrijkste misverstanden.

Misverstand 1: Je kunt toch wel tegen een grapje!
Een veelgehoorde opmerking wanneer iemand zich uitlaat over vervelende opmerkingen. Pesten is iets anders dan een grap. Bij pestgedrag gaat het om stelselmatig, terugkerend, negatief gedrag over een langere periode. Het pestgedrag is voortdurend tegen dezelfde persoon of groep. Vaak is er sprake van formeel of informeel machtsverschil. Informeel machtsverschil speelt bij personen die bepalen wie wordt meegevraagd bij uitjes, wie bij een groep hoort en wat de omgangsvormen zijn. Uiteraard blijft er een grijs gebied bij pesten. Mensen zijn zich soms niet bewust van het effect van hun grappen op een ander. Neem de ervaring van de ander hierin altijd serieus.

Hoe herken je pestgedrag? Wat zijn de gevolgen? En wat doe je eraan? Lees het in deze blog.

Misverstand 2: Niet zo overdrijven, hoor
De gevolgen van pesten worden nog steeds onderschat. Maar liefst 37% van de gepeste medewerkers krijgt te maken met burn-out verschijnselen. Daarbij melden mensen die worden gepest zich drie keer vaker ziek dan anderen. Dit kan jaarlijks oplopen tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen en €900 miljoen aan loondoorbetaling. Daarnaast veroorzaakt pestgedrag ook stress bij medewerkers die toeschouwer zijn. Het leidt tot een slechte onderlinge sfeer en een werkomgeving waar medewerkers bang zijn om ook slachtoffer te worden.

Misverstand 3: Leidinggevenden pesten niet
In de praktijk blijkt wel degelijk dat leidinggevenden betrokken kunnen zijn bij pestgedrag op de werkvloer. Ofwel zij zijn zelf de pesters, of zij gedogen het pestgedrag in hun team. Wanneer het pestgedrag vanuit een leidinggevende komt, is het voor de medewerker nog lastiger om zich uit te spreken. Interne vertrouwenspersonen staan vaak in hiërarchische relatie tot de leidinggevende. Een externe vertrouwenspersoon biedt dan uitkomst. Hij of zij heeft een onafhankelijke positie in de organisatie.

Het Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen is een onderdeel van LIVP. Wij faciliteren in externe vertrouwenspersonen door heel Nederland. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Misverstand 4: Pesten is altijd individueel gedrag tussen mensen die elkaar niet liggen
Pestgedrag dat steeds weer voorkomt ontstaat vaak vanwege de invloed en macht binnen een groep. De pester ziet de gepeste bijvoorbeeld als concurrent of als meer populair. Binnen een groep heeft pesten dan ook functie. Denk aan het uitschakelen van een concurrent, of mensen met afwijkende meningen de mond snoeren. Daarbij is pesten een signaal naar anderen; ben je het ergens niet mee eens? Dan is dit de consequentie. Hierdoor durven omstanders vaak niet in te grijpen met als gevolg dat de gepeste nauwelijks steun ervaart.

Welke relatie bestaat er tussen pesten en de bedrijfscultuur?

Misverstand 5: Vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk
Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol wanneer pestgedrag in een organisatie voorkomt. Hij of zij biedt een laagdrempelig aanspreekpunt waar medewerkers anoniem hun verhaal kwijt kunnen en advies kunnen vragen. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon advies aan leidinggevenden en directie om het pesten terug te dringen. Echter, het aanpakken van pestgedrag en het ombuigen van een pestcultuur zijn taken die bij het management liggen. Ondernemen leidinggevenden geen actie, dan versterkt dit de machtspositie van de pesters (zie misverstand 3).

Misverstand 6: Er moet een officiële klacht worden ingediend
Medewerkers die worden gepest trekken vaak niet aan de bel, omdat zij bang zijn dat een officiële melding het pesten erger maakt. In de praktijk blijkt dat pestgedrag vaak kan worden gestopt via de informele weg. Bijvoorbeeld door middel van een gesprek tussen de pester en gepeste. De vertrouwenspersoon adviseert altijd hoe het gedrag kan worden gestopt en probeert daarbij de formele weg te vermijden. Stopt het gedrag niet via de informele weg, dan ondersteunt de vertrouwenspersoon uiteraard bij het bewandelen van de officiële route.

Tips om pesten op het werk aan te pakken?

Misverstand 7: De gepeste op non-actief zetten is dé oplossing
De gepeste uit de situatie halen is slechts een korte termijn oplossing. Als degene die wordt gepest tijdelijk op non-actief wordt gesteld, wordt overgeplaatst, of zelf vertrekt, betekent dit dat de pester zijn of haar doel heeft bereikt. Dit leidt alleen maar tot een versterking van de pestcultuur. De aanpak van pestgedrag moet gericht zijn op het doorbreken van het pestgedrag en de machtpositie van de informele leiders. Dit leidt uiteindelijk tot een gezondere werkcultuur.

Bron: https://www.managementimpact.nl/leiderschap/artikel/2019/10/8-misverstanden-over-pesten-op-het-werk-10119936?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.131241611.563346360.1571746975-1914824718.1558117043